نمایش 1 - 8 از 15 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
مهدیه ابوالحسنی 6 116 10 15
منصور جهانگیری 10 323 38 46
علی حقیقی اصل 15 692 54 68
امیر حیدری 4 37 6 7
مریم خواجه نوری 5 76 6 5
بهنام خوش اندام 14 424 42 44
بهمن زارع نژاد 15 563 77 38
محمدنادر لطف اللهی 11 373 47 26
محسن مهدی پور قاضی 8 209 18 26
ابراهیم نجفی کانی 11 489 24 19
مسعود نصیری زرندی 7 213 23 36
فرامرز هرمزی 33 2261 84 58
فرشاد ورامینیان 16 844 80 56
مهدی پروینی 12 383 34 46
کیانا پیوندی 8 147 21 22
Top