نمایش 1 - 8 از 15 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
مهدیه ابوالحسنی 6 123 10 15
منصور جهانگیری 10 356 39 49
علی حقیقی اصل 15 748 55 69
امیر حیدری 4 40 6 7
مریم خواجه نوری 5 81 6 5
بهنام خوش اندام 15 492 42 44
بهمن زارع نژاد 15 563 77 38
محمدنادر لطف اللهی 12 410 50 28
محسن مهدی پور قاضی 10 268 18 26
ابراهیم نجفی کانی 12 533 24 19
مسعود نصیری زرندی 8 265 23 36
فرامرز هرمزی 33 2455 86 60
فرشاد ورامینیان 18 935 80 56
مهدی پروینی 13 414 34 46
کیانا پیوندی 8 166 22 22
Top