نمایش 1 - 8 از 16 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
مهدیه ابوالحسنی 8 172 12 18
مهدی پروینی 14 564 36 46
کیانا پیوندی 11 323 31 37
منصور جهانگیری 13 574 45 56
علی حقیقی اصل 18 982 57 70
امیر حیدری 6 63 10 12
مریم خواجه نوری 6 126 11 11
بهنام خوش اندام 18 781 51 48
بهمن زارع نژاد 15 563 77 38
محمدنادر لطف اللهی 14 552 53 31
محسن مهدی پور قاضی 12 492 21 27
ابراهیم نجفی کانی 14 826 25 22
مسعود نصیری زرندی 13 510 29 43
فرشاد ورامینیان 20 1262 83 61
فرامرز هرمزی 38 3349 99 79
آزاده همتی 3 49 8 11
Top