نمایش 1 - 8 از 18 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
مهدیه ابوالحسنی 9 237 15 19
منصور جهانگیری 16 846 53 69
علی حقیقی اصل 20 1191 62 74
امیر حیدری 6 88 11 13
مریم خواجه نوری 0 0 0 0
بهنام خوش اندام 19 1038 55 52
بهمن زارع نژاد 21 1115 96 52
محمدحسین صابری 7 165 40 48
سارا عبدی - - - -
محمدنادر لطف اللهی 16 702 56 37
محسن مهدی پور قاضی 13 728 22 27
ابراهیم نجفی کانی 17 1145 28 25
مسعود نصیری زرندی 17 872 41 56
فرامرز هرمزی 42 4073 109 90
آزاده همتی 6 103 15 25
فرشاد ورامینیان 23 1577 87 63
مهدی پروینی 16 720 40 55
کیانا پیوندی 15 529 39 51
Top